LEJENS STØRRELSE, BRL § 5, STK. 2 – VINDEGADE 51, ODENSE C

5. juni 2015

Huslejenævnet i Odense har ved en afgørelse af 4. juni 2015 godkendt lejen, der svarer til kr. 750,- pr. m2, i et gennemgribende moderniseret lejemål, jf. boligreguleringslovens § 5, stk. 2:

 

“Ved et brev af 5. januar 2015 har Lejerforening Fyn på vegne af lejeren anmodet huslejenævnet om at tage stilling til den pr. 15. april 2012 aftalte årlige leje på årligt 73.500,00 kr. ekskl. a conto varme.

Udlejeren er Peter Søgaard og er repræsenteret ved Ejendomsforeningen Fyn.

Udlejers repræsentant har til nævnet oplyst, at lejemålet er moderniseret i 2012, således at lejen kan fastsættes efter boligreguleringslovens § 5, stk. 2. Moderniseringsudgiften er opgjort til i alt 240.448,35 kr., svarende til 2.453,55 kr. pr. m2.

Nævnet har den 6. maj 2015 foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet.

AFGØRELSE

Nævnet har i medfør af § 15, stk. 1 i boligreguleringsloven vedtaget at godkende den årlige leje pr. 15. april 2012 på 73.500,00 kr. ekskl. a conto varme.

BEGRUNDELSE

Nævnet har lagt til grund, at lejeforholdet er omfattet af bestemmelserne i boligreguleringslovens kapital II-IV, således at parternes aftalefrihed med hensyn til fastsættelsen af lejen ved lejemålets begyndelse er begrænset af

§ 5, stk. 1,        hvorefter lejen ikke må overstige en beregnet omkostningsbestemt leje med et beregnet tillæg for forbedringer, eller af

§ 5, stk. 2         hvorefter lejen i en gennemgribende moderniseret lejlighed ikke væsentligt må overstige det lejedes værdi efter § 49, stk. 2, i lov om leje, eller af

§ 5, stk. 8         hvorefter der ved lejeaftalens indgåelse ikke kan “aftales en leje eller lejevilkår, der efter en samlet bedømmelse er mere byrdefuld for lejeren end de vilkår, der gælder for andre lejere i ejendommen”.

Nævnet har lagt til grund,

at         en lejlighed skal opfylde 4 betingelser for at kunne anses for gennemgribende forbedret efter § 5, stk. 2, når der er tale om første udlejning af det pågældende lejemål efter bestemmelsen i stk. 2, efter 1. januar 2001,

1)         forbedringerne skal væsentligt have forøget det lejedes værdi,

2)         forbedringsudgiften i 2012 skal enten overstige kr. 2.112,00 pr. m2 eller et samlet beløb på kr. 241.506,00 kr.,

3)         forbedringerne skal være gennemført inden for en periode på 2 år og må ikke være omfattet af lov om sanering, lov om byfornyelse og boligforbedring, lov om byfornyelse eller lov om privat byfornyelse,

4)         udlejer skal – såfremt der er tale om 1. udlejning efter § 5, stk. 2 – inden en ny aftale indgås, orientere beboerrepræsentanterne eller lejerne om genudlejningen efter § 5, stk. 2, og om bestemmelsens indhold, jf. lovens § 5, stk. 4, og

at         alle 4 betingelser er opfyldt i nærværende sag, hvorefter lejefastsættelse kan ske i overensstemmelse med § 5, stk. 2,

at          en eventuel lejenedsættelse derfor alene kan finde sted, såfremt lejen overstiger det lejedes værdi, jf. lovens § 5, stk. 2, sammenholdt med § 47, stk. 2, i lov om leje.

Nævnet henholder sig til de i sagen forelagte oplysninger og dokumentationer, og hvad vi har konstateret under besigtigelsen af lejligheden, finder vi ikke – under hensyntagen til de i lejelovens § 47, stk. 2, omtalte forhold, herunder det lejedes værdi – at lejen væsentligt oversiger det lejedes værdi.

Der er derfor ikke grundlag for at foretage lejenedsættelse jf. § 49, stk. 1, i lov om leje.

KLAGEVEJLEDNING

Såfremt sagens parter er uenige i nævnets afgørelse, kan afgørelsen inden for en frist på 4 uger indbringes for boligretten. Dette sker ved udtagelse af stævning, som indgives til Retten i Odense, Albanigade 28, 5000 Odense C.

Hverken nævnet eller boligretten kan hjælpe parterne med at få sagen indbragt. Hvis man ønsker hjælp til at få udfærdiget en stævning i overensstemmelse med retsplejelovens regler, kan der søges bistand hos en advokat.”

Huslejenævnets afgørelse i sag 15-003, Vindegade 51, 1.tv., 5000 Odense C.

Note: Sagen var en “udløber” af en uenighed mellem parterne om lejers pligt til istandsættelse ved fraflytning.

 

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)