“SMÅHUS”-LEJE GODKENDT

25. februar 2020

Huslejenævnet i Odense har ved en afgørelse af 20. december 2019 godkendt en leje på 870,00 kr.  i et “småhus”.

“Lejerens repræsentant har ved brev af 29. oktober 2019 til huslejenævnet indbragt en sag om lejens størrelse pr. 1. december 2017 samt uenighed om afregning af el- og vandforbrug.

Lejeren er [...]v/Danske Lejere og udlejeren er [...] v/Kielberg Advokater.

I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede et fritliggende enfamilieshus på 120 m2 .

Nævnet har den 4. december 2019 foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet.

AFGØRELSE

Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, litra 1 og 7 vedtaget,

at godkende den pr. 1. december 2017 aftalte årlige leje på 104.400,00 kr., ekskl. varme, og

at der ikke er grundlag for at anfægte el- og vandforbruget.

BEGRUNDELSE

Vedrørende lejens størrelse:

Nævnet har lagt til grund,

at lejeforholdet er omfattet af reglerne i boligreguleringslovens kapitel IV A om huslejeregulering for mindre ejendomme,

at det følger af reglerne, jf. § 29 c, at lejen skal fastsættes efter reglerne om ændring af lejevilkår i kapitel VIII i lejeloven,

at lejen for disse ejendomme ikke væsentligt må overstige den leje, der betales for tilsvarende lejeforhold med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsesstand omfattet af reglerne i kapitel II-IV, og hvor lejen er reguleret efter boligreguleringslovens § 7, og

at det følger af lejelovens § 49, at såfremt lejen er væsentligt højere end det lejedes værdi, kan lejeren kræve lejen nedsat med et beløb, der er rimeligt under hensyn hertil.

Nævnet har fundet, at lejen vel overstiger det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold, men ikke så væsentligt, at der er grundlag for lejenedsættelse.

Vedrørende el:

Nævnet har lagt til grund, at lejeren hverken har dokumenteret eller godtgjort, at der er en sammenhæng mellem lys i udlejerens lagerrum i kælderen og lejerens forbrug på el-måler. Der er derfor ikke grundlag for at fastslå, at lejeren betaler for et forbrug, der ikke kan henføres til lejemålet.

Nævnet bemærker, at parterne aftale omkring betaling af el i forbindelse med lejerens fryser, som var placeret på udlejerens kontor ikke en del af lejeforholdet, hvorfor nævnet ikke har kompetence til at træffe en afgørelse herom.

Vedrørende vandforbrug på toilet i kælderen:

Nævnet har lagt til grund,

at lejeren gør gældende, at hun ikke har adgang til toilettet i kælderen, og at dette benyttes af folk, som bruger udlejerens værksted,

at udlejeren gør gældende, at toilettet i kælderen er en del af det lejede, hvorfor det kun er lejeren som kan benytte dette,

at nævnet ved besigtigelsen konstaterede, at der alene var én indgang til toilettet, og denne alene kunne ske gennem den kælder, som alene lejeren benytter,

at nævnet derfor ikke finder grundlag for at anfægte vandforbruget for toilettet i kælderen, og

at lejeren derfor hæfter for herfor.

KLAGEVEJLEDNING

Såfremt sagens parter er uenige i nævnets afgørelse, kan afgørelsen inden for en frist på 4 uger indbringes for boligretten. Dette sker ved udtagelse af stævning, som indgives til Retten i Odense, Albanigade 28, 5000 Odense C.

Hverken nævnet eller boligretten kan hjælpe parterne med at få sagen indbragt. Hvis man ønsker hjælp til at få udfærdiget en stævning i overensstemmelse med retsplejelovens regler, kan der søges bistand hos en advokat.

Nævnets afgørelse i sag 19/282-283, Ågade, 5270 Odense N.

 

 

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)