Vedtægter

Senest ændret på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 6. april 2011.

§ 1

Foreningens navn er Ejendomsforeningen Fyn med binavnene Ejendomsforeningen Odense og Odense Grundejerforening.

§ 2

Foreningens hjemsted er Odense Kommune.

§ 3

Foreningens formål er i enhver henseende at fremme udlejeres, administratorers og grundejeres interesser:

 • som kollektiv enhed i forhold til offentlige myndigheder og interesseorganisationer
 • ved såvel direkte hjælp som almen orientering til de enkelte medlemmer
 • og i øvrigt opgaver for de enkelte medlemmer efter bestyrelsens skøn.

§ 4

Som medlem af foreningen kan optages enhver fysisk eller juridisk person, der er ejer eller administrator af fast ejendom samt lokale grundejerforeninger på Fyn.

Medlemmer, som er juridiske personer, skal angive en kontaktperson, der samtidig er berettiget til at udøve medlemsrettighederne.

§ 5

Et medlem kan udmelde sig af foreningen med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

§ 6

Såfremt et medlem ophører med at være ejer eller administrator af fast ejendom, kan udmeldelse finde sted ved udgangen af pågældende kalenderår

§ 7

Bestyrelsen kan nægte optagelse som medlem og kan ophæve eksisterende medlemskab:

 • såfremt pågældende er i kontingentrestance,
 • såfremt det med rimelighed befrygtes, at pågældende direkte eller indirekte ved sin adfærd kan skade foreningens interesser og omdømme.

Såvel nægtelse som udelukkelse af medlemskab kan på pågældendes foranledning kræves godkendt af generalforsamlingen. Godkendelse kræver simpel stemmeflerhed blandt fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

§8

Det årlige medlemskontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.

Ved betaling efter forfald er foreningen berettiget til at opkræve såvel rykkergebyr som morarenter i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

§ 9

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent samt orientering om budget for det indeværende regnskabsår.
 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 5. Valg af suppleanter.
 6. Valg af revisor.
 7. Indkomne forslag.
 8. Eventuelt.

§ 10

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.

§ 11

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når enten bestyrelsen beslutter det, eller mindst 1/10 af de stemmeberettigede medlemmer ved skriftlig, underskrevet henvendelse til bestyrelsen, bilagt motiveret dagsorden, anmoder om afholdelse heraf.

Generalforsamlingen skal da afholdes senest 3 uger efter anmodningens modtagelse.

§ 12

Generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel, enten ved bekendtgørelse i medlemsbladet, og/eller ved bekendtgørelse i Fyens Stiftstidende

§ 13

Alle beslutninger på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling tages ved simpel stemmeflerhed blandt fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Stemmeberettiget er kun medlemmer, der ikke er i kontingentrestance.

§ 14

Beslutninger om opløsning af foreningen kræver dog tilslutning fra mindst 75% af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer og mindst 25% af samtlige stemmeberettigede medlemmer. Hvis forslaget ikke opnår tilslutning fra 25% af samtlige stemmeberettigede medlemmer, kan generalforsamlingen beslutte, at der inden 3 uger afholdes ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med alene 75% af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Beslutninger om ændring af foreningens vedtægter kræver dog tilslutning fra mindst 75% af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Mindst 10% af de tilstedeværende kan dog kræve, at bestyrelsen inden 14 dage, med sædvanligt varsel, skal indkalde til en ny generalforsamling, hvor mindst 75% af de tilstedeværende på denne generalforsamling skal stemme for forslaget.

§ 15

Foreningen ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der alle vælges for 2 år ad gangen således, at der hvert år vælges henholdsvis 3 og 4 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

Det vælges 2 suppleanter for de valgte bestyrelsesmedlemmer. Suppleanter vælges for 1 år af gangen.

Valgbar er foreningens medlemmer. Medlemmer, der i valgåret opnår den til enhver tid fastsatte folkepensionsalder, kan dog ikke vælges.

§ 16

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen med en formand og næstformand. Bestyrelsen ansætter sin egen forretningsorden.

Beslutningen træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 17

Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Ved køb, afhændelse og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

§ 18

Til varetagelse af den daglige ledelse af foreningen ansætter bestyrelsen en forretningsfører/direktør.

§ 19

Generalforsamlingen vælger for 1 år af gangen en statsautoriseret eller registreret revisor til udarbejdelse og revision af regnskaberne.

§ 20

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 21

Beslutning om opløsning kan alene træffes som i § 14 anført.

Såfremt mindst 20 % af stemmeberettigede medlemmer stemmer imod opløsningen og erklærer sig villig til at fortsætte foreningen som ny forening, skal de være berettigede til at kræve foreningens formue overført til en sådan ny forening.

I modsat fald skal foreningens formue overgå til legat under administration af Odense Kommune, og dets indtægter skal anvendes til støtte for udlejere af fast ejendom i Odense Kommune og disses efterladte.